600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 Ôn tập Vật Lý

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 82
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 19/06/2017

Giới thiệu

Kỳ thi THPT Quốc Gia sắp đến, đến thời điểm này thời gian ôn thi không còn nhiều nhưng chắc chắn 600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 sẽ giúp ích để các bạn 1 lần nữa ôn luyện kiến thức môn Vật lý của mình. Tải 600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 để bắt đầu thực hành.

Ôn tập Vật lý lớp 12

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ:

A. Tăng 4 lần             B. Giảm 2 lần                   C. Tăng 2 lần                 D. Giảm 4 lần

Câu 2: Chọn phát biểu sai:

A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 3: Pha ban đầu của dao động điều hoà:

A. Phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ và gốc thời gian.
B. Phụ thuộc cách kích thích vật dao động.
C. Phụ thuộc năng lượng truyền cho vật để vật dao động.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 4: Pha ban đầu cho phép xác định:

A. Trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu.
B. Vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
C. Ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ
D. Gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.

Câu 5: Khi một chất điểm dao động điều hoà thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?

A. Vận tốc.              B. Gia tốc.                   C. Biên độ.                 D. Ly độ.

Câu 6: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ

A. Không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. Chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. Chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. Không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Câu 7: Dao động là chuyển động có:

A. Giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
B. Qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian.
C. Trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
D. Lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?

A. Khi qua vtcb,vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
B. Khi qua vtcb, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.
C. Khi qua biên, vật có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại.
D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hoà của chất điểm:

A. Biên độ dđộng không đổi.
B. Động năng là đại lượng biến đổi.
C. Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ.
D. Giá trị lực tỉ lệ thuận với li độ.

Câu 10: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sau thời gian T/8, vật đi được quãng đường bằng 0,5 A.
B. Sau thời gian T/2, vật đi được quãng đường bằng 2 A.
C. Sau thời gian T/4, vật đi được quãng đường bằng A.
D. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A.

Câu 11: Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một:

A. Đường thẳng bất kỳ.
B. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. Đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo.
D. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 12: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng:

A. Vận tốc có độ lớn cực đại ,gia tốc có độ lớn bằng không.
B. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.
C. Vận tốc có độ lớn bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.
D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng không.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 600 câu ôn tập Vật lý.