Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW7 khoá 12

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 13.928
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 11/07/2018

Giới thiệu

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 sẽ cung cấp đến các bạn một số mẫu bài thu hoạch để tham khảo dành cho nhiều đối tượng khác nhau từ Đảng viên, Cán bộ chủ chốt, Giáo viên, người về hưu. Hội nghị 7 lần này Trung ương thảo luận Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Chúng tôi sẽ cập nhật các mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 sớm nhất khi kỳ họp kết thúc.

ĐẢNG BỘ TỈNH …………

ĐẢNG ỦY …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH

Nghị quyết Trung Ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(do Đảng ủy …………….. tổ chức vào ngày ……………. )

Họ và tên: .........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................

Đơn vị công tác: ................................................................................

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, những khó khăn, thách thức, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII):

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3. Liên hệ đơn vị và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII):

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Người viết thu hoạch

(Ký, ghi rõ họ và tên)