Biên bản định giá tài sản

Giới thiệu

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

 

Tại thời điểm …………………

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.
- Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………..tại ………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….

Địa chỉ: ……………

2. Ông ……..….

Địa chỉ: ……………………..

3. Ông ……………..

Địa chỉ: ………………

Đã tiến hành định giá tài sản như sau:

1. Tài sản định giá là ………………………..

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..

4. Kết thúc định giá: ………………………

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.