Biên bản giao nhận chứng cứ

Giới thiệu

 Mẫu số 01a

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

Hôm nay ngày.........tháng........năm

Tại: ..............................

Người nhận chứng cứ ........................................................................... .... (1)

Người giao nộp chứng cứ:...................................................................... .... (2)

Là:…………….….. (3) trong vụ án về………..…………… ………….... (4)

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:......................................... (5)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.