Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B05-H theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 420
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 83 KB
  • Cập nhật 20/08/2014

Giới thiệu

Dưới đây là bản mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bộ, (Sở): ……….
Đơn vị: …………
Mẫu số B05-H
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:..........

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12: ..............................người

Trong đó : Hợp đồng thử việc: ......................................người

- Tăng trong năm: .........................................................người

- Giảm trong năm:..........................................................người

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: ..................................Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: ..............................................Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ
A B 1 2 3
         

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ

STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ khác Tổng số
A B   1 2 3
           

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH

STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp
A B 1 2 3
         

V. THUYẾT MINH

1. Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

                                                                                                   Lập ngày ….. tháng ….. năm …..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.