Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giới thiệu

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục đích: Quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đối tượng áp dụng:

- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

- Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người nước ngoài.

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+ Số bộ hố sơ: 01.

+ Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 9.

2. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Hồ sơ trả lại: Một trong các văn bản sau:

1. Giấy phép lao động.

2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp lại giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.

Thời điểm nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hư hỏng.

Quy trình giải quyết: Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ tại địa chỉ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ tại địa chỉ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thành phố theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

Lệ phí: 300.000 đồng/giấy phép.

Thời gian: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố.