Công văn 875/VPCP-KGVX Bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Phát hành Văn phòng Chính phủ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 38
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 21/05/2013

Giới thiệu

Công văn 875/VPCP-KGVX bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 875/VPCP-KGVX
V/v bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp
thâm niên nghề thanh tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012

                 Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ.

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ (Công văn số 139/TTCP-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2012) về bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người thuộc cơ quan thanh tra Nhà nước các cấp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: 

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ liên quan nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người thuộc cơ quan thanh tra Nhà nước các cấp nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để đưa vào Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh. 25

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

(đã ký)

Vũ Đức Đam