Công văn số 563/LĐTBXH-TCDN Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề

Giới thiệu

Công văn số 563/LĐTBXH-TCDN về việc công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành..

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 563/LĐTBXH-TCDN
V/v công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo
kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí các Dự án dạy
nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

                                Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ngày 18/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2046/QĐ-TTg ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015, theo đó về lĩnh vực dạy nghề có 02 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề là: Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề”.

Thực hiện Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong 02 năm (2010 - 2011) theo hướng dẫn tại các Phụ lục đính kèm số 01A/1956, số 02A/1956, số 02B/1956, số 03A/1956 và Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 theo hướng dẫn tại các Phụ lục đính kèm số 04A/ĐM, số 05A/ĐM, số 06A/ĐM; trong đó: nêu rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề) trước ngày 31/03/2012.

2. Năm 2012 và các năm tiếp theo:

2.1. Chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng kinh phí Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng kinh phí đã được phân bổ hàng năm.

2.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí 02 Dự án trên tại các đơn vị thụ hưởng.

2.3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hàng năm của 02 Dự án trên theo các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Tình hình phân bổ, sử dụng, quản lý kinh phí Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo hướng dẫn tại các Phụ lục đính kèm số 01/1956, số 02/1956, số 03/1956 và Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” theo hướng dẫn tại các Phụ lục đính kèm số 04/ĐM, số 05/ĐM, số 06/ĐM.

- Kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân. Trong đó, đánh giá việc sử dụng kinh phí không hiệu quả, lãng phí (nếu có) và đề xuất những giải pháp để đảm bảo các Dự án được thực hiện hiệu quả, bền vững trong các năm tiếp theo.

2.4. Báo cáo công tác giám sát và đánh giá đầu tư 02 Dự án trên theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 13/2010/TT-BKHĐT ngày 02/06/2010 quy định biểu mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư.

2.5. Thời điểm báo cáo:

- Phụ lục số 01/1956 và số 04/ĐM: sau 05 ngày kể từ ngày ký Quyết định giao dự toán ngân sách (hoặc Quyết định phân bổ dự toán ngân sách).

- Phụ lục số 02/1956, số 03/1956, số 05/ĐM và số 06/ĐM: chậm nhất vào ngày 31/03 của năm sau.

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề - 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: khtc.tcdn@gmail.com để tổng hợp. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh/thành phố;
- Lưu VT, TCDN.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi