Đề nghị bảo lãnh

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
--------------------------

..............., ngày ..... tháng ........ năm …...

ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH

Kính gửi: Ngân hàng.....................

1. Tên đơn vị:.............................................................................................................................

2. Địa chỉ: .............................................................Tel ..............................................................

3. Đăng ký kinh doanh số ..........................do.......................................cấp ngày....../......./......

4. Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................

5. Người đại diện:........................................................ Chức vụ:...............................................

6. Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VNĐ.....................................................mở tại

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ............................................... mở tại

Đề nghị được Ngân Hàng bảo lãnh.

- Loại bảo lãnh: .....................................................................................................................

- Mục đích bảo lãnh:...............................................................................................................

- Bên nhận bảo lãnh:...............................................................................................................

- Trị giá bảo lãnh : ..............................................................................................................

- Thời hạn bảo lãnh:....................ngày/tháng từ ngày ....../...../......đến hết ngày ...../....../.......

- Phí bảo lãnh: ..............................................................................................................

- Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh: ...........................................................................................

+ Ký quỹ:..........................VND tương đương ....... % giá trị thư bảo lãnh

+ Giá trị tài sản đảm bảo: ..............................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.