Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp Biểu mẫu GD-ĐT

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 207
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 30 KB
  • Cập nhật 23/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP ................

              Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo...............................

Tôi tên là : ...............................................................................

Sinh ngày :................................................................................

Nơi sinh : .................................................................................

Đã học lớp 9 (hoặc 12) tại trường : ..........................................

Nay tôi làm đơn này, xin Phòng Khảo thí xem xét và điều chỉnh các nội dung:

Ví dụ:

- Bổ sung thêm ngày– tháng– năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)

- Điều chỉnh ngày – tháng – năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)

vào bằng tốt nghiệp lớp .........................., như đúng trong tờ khai sinh.

  Xin chân thành cảm ơn./.

                                                                            …, ngày  … tháng  …  năm  20...…

                                                                                   Người làm đơn ký tên

 

 

                                                                  _______________________________

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ……..

Học sinh : ........................................................................................

Sinh ngày : ................................... tại : ...........................................

Trong quá trình nhập danh sách, bộ phận vi tính đã nhập thiếu (sai) các nội dung……………………………….như đơn trình bày.

Kính chuyển Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét bổ sung thêm ……………………………vào văn bằng tốt nghiệp ................ cho em ...........................đúng theo khai sinh là .................................

                                                                                 ....., ngày  … tháng  …  năm  200…

                                                                                                     Hiệu trưởng  

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết