Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ chính sách

Tôi tên là: .........................................................Ngày sinh:....................................

là sinh viên năm thứ:................Lớp:........................Ngành:……….…...…….................

Mã sinh viên:…………………Khoa:…………………….Trường Đại học........................

Thuộc đối tượng ưu tiên: …………………………………….…………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng các chế độ chính sách xem xét cho tôi được hưởng trợ cấp xã hội năm học ………….........................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.