Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12 Luật giáo dục sửa đổi mới nhất

  • Phát hành Quốc hội
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 7.258
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 94 KB
  • Cập nhật 30/09/2015

Giới thiệu

Luật giáo dục sửa đổi mới nhất

Luật giáo dục sửa đổi mới nhất số 44/2009/QH12 được Quốc hội ban hành năm 2009, bao gồm một số sửa đổi, bổ sung một số điều. Luật giáo dục này bao gồm đối tượng và phạm vi sửa đổi.

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 44/2009/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế".

2. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước."

Download văn bản để xem thêm chi tiết.