MailFollowUp Mail Plugin for Mac

Giới thiệu

MailFollowUp Mail Plugin thêm một mục "Follow Up" vào manu context và Message (mục thanh công cụ không bắt buộc) của ứng dụng Mail của Apple, cho phép bạn soạn (rồi gửi) một phiên bản đã được trích từ message gốc tới tất cả những người nhận gốc, giữ nguyên các địa chỉ To, Cc và Bcc giống như trong message gốc.

 

Phiên bản mới này có:

  • Cập nhật cho Mac OS X 10.6.5
  • Mới: đối với người dùng có nhiều địa chỉ email được gán cho một một tài khoản, khi theo một email gốc được gửi từ một trong số các địa chỉ này, message theo sau sẽ sử dụng cùng một địa chỉ email.