MailRecent Mail Plugin for Mac 1.3.8 Cài đặt thêm menu cho ứng dụng Mail của Apple

Giới thiệu

MailRecent Mail Plugin thêm các menu "Copy to Recent," "Move to Recent," và "Go to Recent" vào ứng dụng Mail của Apple. Những menu này bao gồm danh sách cập nhật tự động của các mailbox mới được sử dụng. Số lượng mailbox được giữ trong danh sách được quyết định bởi cài đặt "Number of Recent Items" trong bảng Appearance của OS X System Preferences.

 MailRecent Mail Plugin for Mac

Sau khi cài đặt, mailbox này sẽ xuất hiện dưới:

Menu phụ "Copy to Recent" và "Move to Recent" dưới menu "Messages" menu, và menu phụ "Go to Recent" dưới menu "Mailboxes".

Giống như khi bạn sử dụng menu built-in "Move To" hoặc "Copy To" của Mail để chuyển một message vào mailbox, mailbox sẽ được xuất hiện trong danh sách. Các mailbox mới được sử dụng sẽ được sắp xếp theo dạng bảng chữ cái, cũng giống với OS X thực hiện với các dữ liệu mới được sử dụng.

Sau khi danh sách có chứa mailbox, bạn có thể copy hoặc chuyển một mailbox trong danh sách bằng cách chọn một hoặc nhiều message rồi chọn mailbox này từ menu phụ "Copy to Recent" hoặc "Move to Recent" dưới menu "Messages".

Phiên bản mới này có:

  • Cập nhật cho Mac OS X 10.6.5
  • Chữa lỗi: Clear Menu sẽ hoạt động trở lại