Mẫu biên bản bàn giao tài liệu Mẫu bàn giao tài liệu, tài sản

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 40.327
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 65,1 KB
  • Cập nhật 24/05/2016

Giới thiệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu giấy biên bản bàn giao tài liệu thường xuyên được sử dụng để đảm bảo các bên tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp đã bàn giao tài liệu, chứng từ hay hồ sơ cho nhau. Đây là hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa. Down.vn xin giới thiệu mẫu biên bản bàn giao tài liệu để bạn tải về miễn phí, sử dụng nhằm tránh cho những tranh chấp không đáng có có thể xảy ra trong tương lai.

CÔNG TY….......  Số: …/........                    

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

                                                               Hà Nội, ngày ...… tháng ...... năm 20...

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên Giao: …………………………………………………………………….…………………….........

Họ tên: ………………………………………………………………………..……………………..........

Chức vụ…...…………………………………………………………………..……………………..........

Trụ sở:……………………………………………………………………..….……………………...........

Bên Nhận: …………………………………………………………………………………………..........

Họ tên: ……………………………………………………………………….……………………............

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….............

Công ty ………………………………………………….…………………….……………………..........

Trụ sở: ……………………………………………………………………….……………………............

Chi tiết tài liệu bàn giao:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

Bên Giao Bên Nhận

Download văn bản để xem thêm chi tiết.