Mẫu D01b-TS Mẫu sửa đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Mẫu D01b-TS - Biểu mẫu về bảo hiểm xã hội yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin liên quan

Mẫu D01b-TS - Biểu mẫu về bảo hiểm xã hội được dùng để thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, thẻ BHYT, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Dưới đây là mẫu Văn bản đề nghị để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXHNgày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

................, ngày ..... tháng ..... năm .......

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.....................................................

- Tên đơn vị:.................................................................................................................................

- Mã số quản lý:............................................................................................................................

- Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Nội dung:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                     (ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết