Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu d02-ts mới nhất của bhxh năm 2016

Giới thiệu

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT năm 2016

Mẫu d02-ts mới nhất của bhxh năm 2016 về danh sách lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các doanh nghiệp và công ty tham khảo. Mời các bạn tải mẫu D02 TS này về và sử dụng miễn phí.

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Tên đơn vị:...............................
Mã đơn vị:................................
Điện thoại liên hệ:...................

          DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT                  

 Số:…… tháng ….. năm …...

STT Họ và tên Mã số Ngày sinh Nữ Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, điều kiện, nơi làm việc Mức đóng cũ Mức đóng mới Từ tháng, năm Đến tháng,năm Không trả thẻ Đã có sổ BHXH Ghi chú
Tiền lương Phụ cấp Tiền lương Phụ cấp
  CV TN VK (%) TN nghề (%)   CV TN VK (%) TN nghề (%)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I Tăng                                  
I.1 Lao động                                  
                                     
                                     
I.2 Mức đóng                                  
                                     
                                     
  Cộng tăng                                  
II Giảm                                  
II.1 Lao động                                  
                                     
                                     
II.2 Mức đóng                                  
                                     
                                     
  Cộng giảm                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần CQBHXH ghi:                                                                                            Phần Đơn vị ghi:

Tổng số tờ khai:                                                                                     ........., ngày ….tháng…..năm…….

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:.......                                     Người lập biểu             Thủ trưởng đơn vị

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:......Thời hạn từ:……đến…..

                Cán bộ thu                                         Cán bộ sổ, thẻ