Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Biểu mẫu về nhân sự, lao động

  • Phát hành CMLaw
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.514
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 14/06/2013

Giới thiệu

Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn là mẫu đơn do người lao động soạn để xin được kết nạp vào tổ chức công đoàn cơ sở với các nôi dung thông tin của người viết đơn, đề nghị được gia nhập công đoàn, cam kết...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận ........................

Tôi tên: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………Tại : ………………………………………

Dân tộc: ………………………………… Tôn giáo: …………………………. ......…

HKTT: ………………………………………………………………………….……

Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………..…

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

     + Phòng, Ban (phân xưởng) …………………………………………………...

     + Làm việc tại bộ phận:……………………………………… ... ... ... ... ….....

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi trở thành đoàn viên công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn.

Trân trọng cảm ơn.

                 

.............., ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI VIẾT ĐƠN