Mẫu đơn xin nhập học cao học

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 546
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 113 KB
  • Cập nhật 06/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC


Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường.........…thuộc Đại học …………

Tên tôi là: …………………………………………………

Sinh ngày: ……………………Nơi sinh………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………

Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập)………………

Số điện thoại: Nhà riêng ……….Cơ quan: ………Di động:……….........

Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày … tháng … năm ….. của Giám đốc

Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010.

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………...

Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường………- Đại học………. cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm ……

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học ……………………..
Download văn bản để xem thêm chi tiết.