Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 471
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 103 KB
  • Cập nhật 11/07/2018

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------


ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học ........................

Tên tôi là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ......................

+ Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phòng thi: . . . . . . . . . . . . .

+ Chuyên ngành dự thi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;số điểm đã đạt . . . . . . .

Môn cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; số điểm đã đạt . . . . . . .

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .;số điểm đã đạt . . . . . . .

Download văn bản để xem thêm chi tiết.