Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy Biểu mẫu GD-ĐT

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 3.193
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 33 KB
  • Cập nhật 10/08/2013

Giới thiệu

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

                                                              Kính gửi:   - Ban Giám hiệu;

                                                                                - Ban Thanh tra Giáo dục 

Tôi tên là: .........................................................................................................

CBGD Khoa:....................................................................................................

Xin được phép nghỉ dạy môn:...........................................................................

Lớp:........... Tiết:................... Ngày................. Phòng ..................................

Lý do:...............................................................................................................

Người dạy thay:................................................................................................

Giấy này thực hiện lúc ..... giờ, ngày ................................................................

CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ GIẢNG DẠY