Mẫu hợp đồng cộng tác viên Mẫu hợp đồng lao động

Giới thiệu

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên cần thiết khi doanh nghiệp cần thuê, tuyển dụng cộng tác viên làm tranh thủ cho doanh nghiệp mình ở một mảng nào đó. Hợp đồng cộng tác viên có ghi rõ các điều khoản mà công ty và người làm cộng tác thỏa thuận với nhau.

Tên đơn vị: ..........................
Số: .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Tp ................, ngày........ tháng...... năm 200......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: ............Quốc tịch:.........

Chức vụ: ...................

Đại diện cho:.................

Địa chỉ:.................... Điện thoại:........................ 

Và một bên là Ông, Bà:.................... Quốc tịch:..............

Sinh ngày:........... tháng......... năm........... , tại:..................

Nghề nghiệp:...............

Địa chỉ thường trú tại:................... 

Số CMND:.............. cấp........... ngày.......... tháng...... năm........... tại.........

Số sổ lao động (nếu có):........... cấp......... ngày.......... tháng....... năm........ tại..........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): 

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

Chức vụ (nếu có):

Công việc phải làm: 

Điều II : Chế độ làm việc

Thời gian làm việc:............

Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.