Mẫu Quyết định thôi việc Quyết định thôi việc cho nhân viên

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 33.402
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 68,9 KB
  • Cập nhật 10/03/2017

Giới thiệu

Biểu mẫu quyết định thôi việc cho nhân viên

Mời các bạn tải miễn phí Quyết định về việc cho thôi việc nhân viên, cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp và công ty mình theo đúng thủ tục trong hợp đồng lao động đã ký kết. Đây là mẫu Quyết định thôi việc, cho thôi việc được và chấm dứt hợp đồng sử dụng rộng rãi và rất hữu ích.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..............

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………...............

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày………………………………………………………

..........................…………………………………………………………………………………………………………..........

Điều 2: Ông (Bà) ............................và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu hồ sơ;

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.