Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 383
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 40 KB
  • Cập nhật 26/09/2013

Giới thiệu

Sales Follow-Up

Client Information

Tên công ty:

Type of Business:

Địa chỉ công ty:

City:                                          State:                ZIP:

Điện thoại:                                Fax:

Contact:

Title:

Proposal:

Sales Tracking Sheet

Ngày

Ghi chú

Date to Follow-Up

Initial