Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.072
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 KB
  • Cập nhật 17/06/2013

Giới thiệu

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S02c1–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CÁI
(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ......................

Tên tài khoản: ........

Số hiệu: ..................

Ngày, tháng ghi sổ 
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng
 

Số tiền


Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

       
- Cộng số phát sinh tháng x     x
- Số dư cuối tháng x     x
- Cộng lũy kế từ đầu quý x     x

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)