Mozilla Lightning Hỗ trợ lập lịch

  • Phát hành Mozilla
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.181
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,9 MB
  • Cập nhật 10/11/2011
  • Yêu cầu Windows 2000/XP/Vista

Giới thiệu

Lightning là một extension bổ sung chức năng lên lịch cho Mozilla Thunderbird và Mozilla SeaMonkey.

Vì đây là một extension nên Lightning được tích hợp chặc chẽ với Thunderbird và SeaMonkey, cho phép người dùng thực hiện các công việc lên lịch liên quan đến email một cách dễ dàng.

Điều này giúp tăng cường sức mạnh cho Thunderbird về khả năng lên lịch để cạnh tranh tốt hơn với Outlook của Microsoft.

Mozilla Lightning

Một số tính năng chính:

- Tích hợp tốt hơn với Thunderbird.

- Liên kết Emailtask.

- Tích hợp với danh bạ của Thunderbird.

- Hỗ trợ iMIP (thư mời họp).

- Hỗ trợ cải thiện CalDAV.

- Hỗ trợ cache lịch làm việc để sử dụng lịch khi ngoại tuyến.

- Đồng bộ với các thiết bị.

Tuyết Mai