Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Giới thiệu

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ:.......
TÊN DOANH NGHIỆP:....

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:....QĐ-LĐTBXH ngày.... tháng.... năm ….)

1. Tên doanh nghiệp: ………………………….

2. Loại hình doanh nghiệp: …………………….. Năm thành lập:……………...

3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):……………………

Số Điện thoại:………………………… Fax:…………………………...

4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu…………………………………

5. Tổ chức Công đoàn:

Đã thành lập/Chưa thành lập:..........................

Năm thành lập:………………..

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Các loại báo cáo định kỳ.

1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.2. Báo cáo định kỳ về công tác Bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.3. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

2. Lao động:

2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra:………………………

Trong đó: - Lao động nữ:………………………………………. người

Download văn bản để xem thêm chi tiết.