Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Phát hành UBND tỉnh Hà Tỉnh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 12
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 69 KB
  • Cập nhật 21/02/2013

Giới thiệu

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------
Số: 08/2013/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP, MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 ca Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tchức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ schữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú nht định vào lưu trú tại cơ schữa bệnh;

Căn cứ Nghị định s 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 ca Chính phủ quy định về tchức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đng;

Căn cứ Nghđịnh số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghđịnh số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phquy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sơ chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/2/2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định qun lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ schữa bệnh, chế độ đóng góp và min, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Xét đề nghị ca Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 04/TTr-SLĐTBXH ngày 10/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định qun lý và sdụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tchức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các SLao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nưc tnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành và đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ủy ban QG phòng, chống AIDS v phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (đ b/c);
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c);
- Bộ Công an (đ b/c);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Vụ pháp chế Bộ Lao động - TBXH;
- Cục phòng chống tệ nạn xã hội;
-
TTr Tnh ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Đoàn đại biểu QH và HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Như Điều 2;
- S Tư pháp;
- Cng thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo -Tin học;
- C
ác Phó VPUBND tnh;
- Các phòng, chuyên viên UBND tỉnh;
- Chánh VP; chuyên viên: VX;
- Lưu: VT;TH VX;
- Gửi bản giấy và thư điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Võ Kim Cự

 QUY ĐỊNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP, MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
08/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định đối tượng áp dụng, kinh phí thực hiện, nội dung, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp đưa đi tượng nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm); trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn, giảm các khoản đóng góp; chế độ hỗ trợ trong thời gian chp hành quyết định đối vi người nghiện ma túy cai nghiện bt buộc, tự nguyện tại Trung tâm và người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm; chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm, các cơ quan, tchức sử dụng nguồn vn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước đbảo đảm việc áp dụng, chp hành biện pháp đưa đối tượng vào cai nghiện tại Trung tâm; tham gia công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng.

2. Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

3. Người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

4. Ngưi nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên bị bt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy mà không có nơi cư trú nhất đnh.

5. Người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Điều 3. Quy định về đóng góp và hỗ trợ

Người nghiện ma túy cai nghiện bt buộc và tự nguyện tại Trung tâm, cai nghiện tại gia đình và cộng đng có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí và được Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại quy định này. Trường hợp người nghiện ma túy không đủ điều kiện đóng góp thì thân nhân ca người đó phải có trách nhiệm đóng góp (trừ những trường hợp được miễn, giảm theo quy định của quy định này).

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm

Thực hiện theo mục 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/2/2012 Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định qun lý và sdụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm htrợ đi với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tchức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, hưng dẫn trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đi với người nghiện ma túy.

Riêng khoản chi nước uống mức chi theo quy định hiện hành của UBND tnh.

Điều 5. Trách nhiệm đóng góp

1. Đối với ngưi nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp bt buộc đưa vào Trung tâm:

Người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp bt buộc đưa vào Trung tâm hoặc gia đình của người bị áp dụng biện pháp bt buộc đưa vào Trung tâm có trách nhiệm đóng góp một phần tiền án với mức 450.000 đồng/ngưi/tháng (trừ trường hợp được miễn giảm tại Điều 7 của Quy định này).

2. Đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định), gồm các khoản chi phí như sau:

a) Mức đóng góp một ln cho cả đợt cai nghiện 1.450.000 đồng, gồm các khoản:

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác, tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

- Tiền mua sm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

- Tiền mua đồng phục 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết đnh.

b) Mức đóng góp hàng tháng 1.250.000 đồng/người/tháng, gồm:

- Tiền ăn: 900.000 đồng/ngưi/tháng;

- Tiền điện, nước, vệ sinh: 70.000 đồng/người/tháng;

- Sinh hoạt văn th: 30.000 đồng/người/tháng;

- Chi phí phục vụ, quản lý: 200.000 đồng/người/tháng;

- Tiền đóng góp xây dụng cơ sở vật chất: 50.000 đồng/người/tháng.

c) Tiền học văn hóa, học nghề (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu): Mức nộp tùy thuộc nhóm nghề và chi phí thực tế từng thi đim đảm bảo thu đủ bù chi.

Điều 6. Chế độ hỗ trợ

Thực hiện theo Quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/2/2012 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 7. Chế độ miễn, giảm

1. Người bị áp dụng biện pháp bắt buộc đưa vào Trung tâm thực hiện theo khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/2/2012 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

2. Người tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm

a) Miễn đóng góp các khoản quy định tại mục a và b khoản 2 Điều 5 Quy định này đi với: Người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người chưa thành niên; người bị nhim HIV/AIDS; người không có nơi cư trú nhất định

b) Giảm 50% các khoản đóng góp quy định tại mục a và b khoản 2 Điu 5 Quy định này trong thời gian chp hành quyết đnh đối với người thuộc hộ cận nghèo.

3. Thủ tục miễn giảm:

a) Đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp bắt buộc đưa vào cai nghiện tại Trung tâm:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm xác định đối tượng thuộc diện được miễn, giảm tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp ghi vào trong quyết định đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, theo quy định tại Quyết định s 63/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 ca UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; đồng thời bsung thêm các thành phần h sơ như sau:

- Xác nhận của UBND cp xã đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cn nghèo;

- Xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện đối với đối tượng thuộc diện gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Bản phô tô giấy xét nghiệm nhiễm HIV/AIDS đối với đối tượng nhim HIV/AIDS; trường hợp bị mất giấy báo kết quả xét nghiệm thì phải có xác nhận cụ thể của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bản sao Giấy khai sinh đối với đối tượng là người chưa thành niên.

b) Đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm:

Kèm theo hồ sơ xin cai nghiện tự nguyện gồm có:

- Xác nhn của UBND cấp xã đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện đối với đối tượng thuộc diện gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Bản phôtô giấy xét nghiệm nhiễm HIV/AIDS đối với đối tượng nhiễm HIV/AIDS; trường hợp bị mất giấy báo kết quxét nghiệm thì phải có xác nhận cụ thể của cơ sy tế có thm quyền;

- Bản sao Giấy khai sinh đối với đối tượng là người chưa thành niên;

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết