Quyết định 505/QĐ-VKSTC Ban hành 35 biểu mẫu dùng trong tố tụng hình sự

Giới thiệu

Quyết định 505/QĐ-VKSTC được ban hành bởi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 18/12/2017 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự. Theo đó Quyết định 505/QĐ-VKSTC sẽ ban hành 35 biểu mẫu dùng trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; đơn cử.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự; 35 mẫu văn bản thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự; Phụ lục về thẩm quyền ký, ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền văn bản tố tụng, văn bản hành chính - tư pháp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/09/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Lưu: VT, Vụ 7.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí