Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Quyết định số 900/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------

Số: 900/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh
đô thị Thành phố Hà Nội
___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh;

Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 11997/TTr-LS ngày 31/12/2010,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố tập Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trên cơ sở định mức dự toán công bố tại Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan lập đơn giá dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công tác duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn công tác duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT TU, TTHĐNDTP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT : Nguyễn Văn Khôi,Hoàng Mạnh Hiển;
- Như Điều 3;
- VPUB: PVP (LVGiao, NVThịnh),GTDiệp, KT, TH;
- Lưu: VT, GT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khôi