Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu 06)

Giới thiệu

......................

Số:.........../..........

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ vào Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995 và Nghị định số 53/CP ngày 28-6-1994 và Nghị định 88/CP ngày 14-12-1995 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống một số tệ nạn xã hội;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày ... tháng … năm ……

Xét nội dung tính chất, hành vi vi phạm hành chính;

Tôi: …………………………..…. Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………...……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Xử phạt đối với Ông, bà (hoặc tổ chức): ………………………………

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………

+ Nghề nghiệp: ………………………………………………………

+ Đã có hành vi vi phạm:…………. quy định tại điều khoản …….., điểm ……….. Nghị định số …….. ngày ……

+ Hình thức xử phạt hành chính: …………………………………………

+ Hình phạt bổ sung: ……………………………………………………………

+ Các biện pháp xử lý tang vật, phương tiện: ……………………………………

+ Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ………………………………………

Điều 2 - Ông, Bà (hoặc tổ chức) có trách nhiệm đến cơ quan kho bạc Nhà nước tại: …………để nộp tiền phạt và thi hành nghiêm chỉnh các hình thức xử phạt và biện pháp khác tại Điều 1 quyết định này. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt nếu Ông, Bà (hoặc tổ chức) không tự nguyện thi hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành. Ông, Bà (hoặc tổ chức) có quyền khiếu nại tại ……………. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Điều 3 – Quyết định này có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ……

Download văn bản để xem thêm chi tiết.