Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

Giới thiệu

Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

Số: 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ ứng dụng

và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

__________________________________ 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 1/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2011 – 2015;

Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2011 – 2015 như sau: 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2011 – 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn:

a) Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, bao gồm:

- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án trung ương quản lý; các hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương;

- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương và nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án do Trung ương uỷ quyền cho địa phương và chi hoạt động chung của Chương trình ở địa phương;

b) Nguồn kinh phí đối ứng bao gồm:

- Kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thụ hưởng dự án.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

c) Kinh phí lồng ghép với các Chương trình, dự án khác (nếu có).

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư thực hiện các dự án thuộc Chương trình này có hiệu quả, lồng ghép và không trùng lặp với các Chương trình khác, dự án khác.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết