Thủ tục cấp lại thẻ BHYT Xin cấp lại sổ BHXH bị mất

Giới thiệu

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

Tên thủ tục

Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH  kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì cấp lại thẻ BHYT.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ BHYT

Lệ phí

4.000 đồng/thẻ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất.

Hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):....................................................................

- Mã số quản lý:...........................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ......../......../.................., Giới tính:..........................

- CMT số:..........................., nơi cấp:..................., ngày cấp: ...../...../...........

- Đơn vị:........................................................................................................

Nội dung:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                         ................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

                                     Người đề nghị

                                    (ký, ghi rõ họ tên)