Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện Biểu mẫu doanh nghiệp

Giới thiệu

Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện

Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:

1.    Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty của:
 
+    Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên;
 
+    Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;
 
+    Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh ;
 
2)   Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty (Quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt của:
 
+    Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân;
 
+    Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;
 
+    Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;
 
+    Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên;
 
+    Tất cả thành viên hợp danh (Hội ðồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh;
 
3)   Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.
 
4)   Thông báo do người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo) của:
 
+    Doanh nghiệp tư nhân;
 
+    Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 
+    Công ty Cổ phần;
 
+    Công ty TNHH 01 thành viên;
 
+    Công ty Hợp danh;
 
Lưu ý
Đối với các Doanh nghiệp không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Vãn phòng đại diện hoặc Chi nhánh cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ÐKKD của Doanh nghiệp.