Vietnam Laws for iOS 1.0 Ứng dụng tra cứu luật Việt Nam

  • Phát hành Man Lee
  • Đánh giá
  • Lượt tải 22
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 48,2 MB
  • Cập nhật 05/03/2013
  • Yêu cầu iOS 4.1 trở lên

Giới thiệu

Đây là ứng dụng bao gồm các bộ luật quan trọng liên quan đến việc kinh doanh tại Việt Nam.

Bao gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh gồm các bộ luật liên quan đến đầu tư, đấu thầu, dân sự, cạnh tranh, xây dựng...

Vietnam Laws for iOS Vietnam Laws for iOS Vietnam Laws for iOS