Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2017

 • Phát hành VnDoc
 • Đánh giá 5 đánh giá
 • Lượt tải 44.609
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 01/12/2018

Giới thiệu

Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2018

Các cá nhân đảng viên dự bị và chính thức, các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đều phải kiểm điểm về bản thân trong bản kiểm điểm đảng viên vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Vì vậy chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2018 với những sửa đổi, bổ sung đã được điều chỉnh để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2018

Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2016

Softvn.com xin được gửi đến các bạn Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên - Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………

 

                            .............., ngày ..... tháng ..... năm 20….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:....................................................................................... Ngày sinh:.............

Chức vụ:......................................................................................................................

Đảng:...........................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................................

Chi bộ:..........................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị....................................................................................................

 • Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:..................................................................................

 • Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM", chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:.............................................................

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................................

 • Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 • Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

 • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
 • Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

   (Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm