Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW Mẫu nhận xét Đảng viên theo quy chuẩn

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 15.512
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/08/2017

Giới thiệu

Các Đảng viên sau mỗi kỳ nhiệm kỳ đều phải thực hiện xin nhận xét tại nơi cư trú để gửi đến chi bộ Đảng ở cơ quan. Thông thường nhận xét đó được sử dụng chung theo quy định 76-QĐ/TW. Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW như sau:

TỈNH UỶ ................................

Thị ủy ....................................

Đảng bộ (chi bộ) .....................

Chi bộ ấp, khu phố ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

  ............, ngày....tháng.....năm......

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ........

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

- Họ và tên đảng viên: ...........................................sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ...............

- Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): .......................................................................

- Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) ................................

- Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ..................................................................................................... nhận xét đồng chí: ..................................................... như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần....)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)