Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân 2018 Thủ tục xin cấp giấy CMND

  • Phát hành Bộ Công an
  • Đánh giá 11 đánh giá
  • Lượt tải 91.632
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 83,1 KB
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân 2017

Bạn đang cần cấp mới chứng minh thư nhân dân? Bạn bị mất chứng minh thư và muốn biết thủ tục cấp lại? Dưới đây là mẫu CM3 ban hành theo QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân trong mọi trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để bạn tham khảo.

                                                         

 Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 

Kính gửi: Công an………………………………………………...............

 

Tên tôi là:……………………………….…………………………. Nam/nữ…................................

Tên gọi khác:……………………………………………….………………………………................

Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:...............................................................

...…………………………..…………………………...................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………...................................................

…………………………………………………....................................................................…….

………………………………….................................................................................................

Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………...........

Họ tên mẹ:…………………………………………………..…………………………………............

Sổ hộ khẩu số:…………………………… tập:……………… tờ:……………….……………........

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)…………………………………

………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………......

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN..............................

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
Chứng nhận ông, bà: .........................................
...........................................................................
Sinh ngày .......... tháng .......... năm ..................
Đăng ký thường trú tại: .....................................
............................................................................
Ngày ......... tháng ........ năm 200....
Trưởng Công an xã ........................
(Ký tên, đóng dấu)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: ....................................................................................................................
Sinh ngày ......... tháng .......... năm .......... Tại: .......................................................
Nơi ĐKHK thường trú: .............................................................................................
Họ tên cha: .......................................... Họ tên mẹ: ................................................
Đã được cấp CMND số ............................. ngày ........ tháng ........ năm ................
Tại: C.A ..................................................................................................................

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy: ............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ngày ....... tháng ...... năm ........

TRƯỞNG PHÒNG PV27

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

CÁN BỘ TRA CỨU

(ký, ghi rõ họ tên)

Download file để xem nội dung chi tiết.