Biên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định, của công ty

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 6 đánh giá
  • Lượt tải 52.972
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 62,2 KB
  • Cập nhật 18/04/2017

Giới thiệu

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định, công ty mới nhất 2016

Giấy bàn giao tài sản cố định nhà nước, công ty tư nhân được lập ra để xác nhận bên bàn giao đã giao lại tài sản cho bên nhận. Trong mẫu biên bản bàn giao tài sản này có ghi rõ tên, số lượng và quy cách sản phẩm được bàn giao nhằm tránh những tranh chấp không đáng có. Mời các bạn tải mẫu biên bản bàn giao tài sản dưới đây về máy và sử dụng.

TÊN CƠ QUAN

…………………
…………………
Số: …../BB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…………………..

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………….…………….

Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………….……….

Bà: ………………………... Chức vụ: ……………………………………………….……………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng:          

Tổng giá trị: Bằng số ………………………………………………………………………………………...

                    Bằng chữ ……………………………………………………………………………………….

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

                      CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                                  CHỮ KÝ BÊN NHẬN

             

                         Thư ký cuộc họp                                                                      Chủ tọa cuộc họp

Download văn bản để xem thêm chi tiết.