Mẫu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 Mấu phiếu đánh giá công chức mới nhất

  • Phát hành Sưu tập
  • Đánh giá
  • Lượt tải 663
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 22/05/2017

Giới thiệu

Mẫu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 mới nhất nhằm đánh giá, nhận xét quá trình hoạt động, công tác trong năm của các cán bộ công chức. Dựa trên kết quả của phiếu đánh giá và phân loại công chức làm căn cứ đề xuất khen thưởng, kỷ luật từng cá nhân trong các đơn vị.

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm:............

Họ và tên: ..............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ..........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Hệ số lương: .......

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

.................., ngày.....tháng.....năm......

Công chức tự đánh giá


(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

                                                              .................., ngày........tháng..........năm........
 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá


(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

..............................................................................................................................

                                                     .............., ngày.....tháng.....năm......
 

Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhấn chọn Tải về để tải toàn bộ mẫu phiếu đánh giá.