Đơn xin vào Đảng Mẫu đơn xin vào Đảng

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.780
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 75,2 KB
  • Cập nhật 24/02/2017

Giới thiệu

Download mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Theo đúng thủ tục khi muốn kết nạp Đảng thì sau khi được đơn vị, tổ chức xét duyệt vào Đảng xong chúng ta sẽ phải làm đơn xin vào Đảng, mẫu đơn xin vào Đảng trước đây được viết tay, tuy nhiên giống như các mẫu đơn khác thì hiện nay đơn xin vào Đảng cũng được in sẵn với nội dung theo đúng quy chuẩn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tải mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất theo đường dẫn tải phía trên với định dạng PDF và DOC theo mong muốn.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: Chi uỷ:................................................................................................................................................................

Đảng uỷ:............................................................................................................................................................................

Tôi là:............................................... sinh ngày........tháng.........năm

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................

Quê quán:..........................................................................................................................................................................

Dân tộc:........................ Tôn giáo....................

Trình độ học vấn:................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................................................................................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại......................................................................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ......................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

..............., ngày.......tháng.......năm 20..........

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ và  tên)