Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

  • Phát hành VnDoc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 11.400
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 18/04/2017

Giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Theo Quy định 76-QĐ/TW Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt sẽ gửi giấy giới thiệu về địa phương của đảng viên với việc nêu rõ thông tin của đảng viên, nơi chuyển sinh hoạt mới.... nhằm đảm bảo việc sinh hoạt Đảng không bị gián đoạn hay khó khăn. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú chi tiết dưới đây.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú như sau:

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ................... ..............., ngày....tháng.....năm......

GIẤY GIỚI THIỆU

Đảng viên đang công tác và học tập về giữ mối liên hệ nơi cư trú

Kính gửi: ........................................................

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG .......................................

Giới thiệu đảng viên: .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................

Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................................................

Trình độ chính trị: ......................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ................................................................................................

Vào Đảng ngày: ......................, Chính thức ngày: ......................................................

Đang sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ ..................... thuộc Đảng Bộ Trường ..........................

Chức vụ Đảng: ..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền: ...............................................................................................

Điện thoại cơ quan: .................., Di động cá nhân: .....................................................

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận đảng viên: .................................về giữ mối liên hệ theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính Trị.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày: ..............................

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ: ....

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)