Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012

Giới thiệu

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH XÃ HỘI

--------------
Số: 1307/LĐTBXH-ATLĐ
V/v Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia
về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

                         Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương 

Nhằm triển khai hiệu quả “chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015” trong năm 2012 tại địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc sau:

- Làm việc với Sở Tài chính của địa phương về chi tiết kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương năm 2012 về “chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 2011 - 2015”;

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động theo bản hướng dẫn gửi kèm Công văn này và trình phê duyệt dự toán đúng theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/10/2011 của Liên Bộ Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) để được hướng dẫn thêm. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục ATLĐ (03 bản).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh