Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH Ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

Giới thiệu

Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------------------

Số: 51/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương
trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Hải Chuyền

QUYẾT ĐỊNH
NÂNG BẬC LƯƠNG THUYỀN XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC HẠN
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là quy chế nâng bậc lương) được ban hành nhằm mục đích:

1. Bảo đảm sự quản lý, điều hành thống nhất, chặt chẽ của Bộ trong thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cống hiến và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nâng bậc lương quy định về nguyên tắc; điều kiện; tiêu chuẩn; quy trình thực hiện và các nội dung liên quan đến nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.

Đối với các chế độ chính sách nâng bậc lương khác không quy định trong quy chế này, thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công chức, viên chức trong các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được xếp theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được xếp theo bảng lương của Nhà nước quy định. Người lao động trong quy chế là những người được nêu tại Điểm b và c Khoản này.

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương 

1. Bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng pháp luật.

2. Nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quý (3 tháng/1 lần) vào tháng đầu tiên của mỗi quý. 

3. Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện mỗi năm một lần và kết thúc trước 31 tháng 2 năm sau. 

4. Nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động có thông báo nghỉ hưu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 4. Hội đồng lương 

1. Thành lập Hội đồng lương

 a) Hội đồng lương của Bộ có 07 thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập, gồm:

 - Chủ tịch Hội đồng: 01 lãnh đạo Bộ; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các ủy viên: 

+ Đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ; 

+ Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Bộ; 

+ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách công tác tiền lương; 

+ Chánh Văn phòng Bộ. - Thư ký Hội đồng lương: 1 công chức Vụ Tổ chức cán bộ được phân công trực tiếp làm công tác nâng bậc lương.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết