Công văn 2252/BHXH-QLT à soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT

Giới thiệu

Để triển khai thực hiện quy trình rà soát, cấp mã số BHXH cho nguời tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 2252 BHXH- QLT ngày 30/08/2017. Theo đó, Công văn 2252 BHXH- QLT hướng dẫn về việc rà soát mã số BHXH đối tượng cũng tham gia BHXH, BHYT. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Nội dung Công văn 2252 BHXH- QLT