iGotta MP3 Collection for Mac

 • Phát hành Wooden Brain Concepts
 • Đánh giá
 • Lượt tải 255
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 115,5 KB
 • Cập nhật 27/01/2011
 • Yêu cầu Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

iGotta MP3 Collection là một cơ sở dữ liệu, được thiết kế nhằm giúp người dùng nhập bộ sưu tập MP3 từ một file xuất iTunes. Khi được xuất sang định dạng Unnicode, cơ sở dữ liệu này sẽ tự động nhập các file này rất chính xác. Phần mềm này có chế độ hiển thị chi tiết và hiển thị danh sách, tìm kiếm, lọc, các bản báo cáo có thể in ra được và bảng HTML,...

Phiên bản mới này có:

Cập nhật chính

 • Thêm các nút Limit, First, Last, Bit Rate, Settings, và About vào hiển thị danh sách bài hát
 • Nút Limit sẽ hạn chế tập hợp tìm thấy
 • Nút First, Last sẽ hiển thị bài hát đầu tiên hoặc bài hát cuối cùng trong album
 • Bit Rate sẽ tìm kiếm các tỷ lệ bit thấp hơn hạn chế do người dùng đặt ra
 • Thêm các mục Disc # và Disc Count vào danh sách
 • Thêm ngày nhóm và lần cuối cùng được chạy vào hiển thị chi tiết
 • Cấu trúc cài đặt mới
 • Chức năng tìm kiếm trực tuyến mới với tìm kiếm URL
 • Cập nhật logo WBC và URL đối với phiên bản mới hơn.