KisMAC Stumbler for Mac Công cụ bảo mật Wi-Fi miễn phí

  • Phát hành KisMAC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 662
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,8 MB
  • Cập nhật 18/01/2012
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Nếu bạn là một người dùng Mac, bạn có thể xem xét khi sử dụng KisMAC Stumbler 0.3.3 và công cụ bảo mật khác, nó cũng tương tự như Kismet. Nó cũng cho thấy các "hidden" của SSID. Cùng với các chi tiết cơ bản khác, nó có thể hiển thị các khách hàng của AP (với địa chỉ MAC, địa chỉ IP và tín hiệu). Thêm vào đó nó báo cáo các mức độ tiếng ồn và cung cấp cho bạn các giá trị signal-to- noise. Nó cũng hỗ trợ GPS, bản đồ, và pcap đăng nhập và đăng xuất.

KisMAC

Theo XHTT