Mạng - Internet

Các phần mềm hỗ trợ upload, download, hỗ trợ chia sẻ file online, hỗ trợ mạng LAN ảo, hỗ trợ remote qua mạng