ScreenSharingMenulet for Mac 2.5.3 Tìm kiếm host có trong Remote Frame Buffer

  • Phát hành Klieme
  • Đánh giá
  • Lượt tải 286
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 25/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.5 PPC/10.5.6 Intel

Giới thiệu

ScreenSharingMenulet sẽ tìm kiếm các host có trong Remote Frame Buffer. Các host tìm thấy sẽ được hiển thị trong một menu với địa chỉ IP. Chỉ cần chọn một mục menu để kết nối tới máy tính phù hợp. Thêm ScreenSharingMenulet đối với các mục tin để giữ chúng luôn luôn trong thanh menu.

 ScreenSharingMenulet for Mac

Tính năng mới trong phiên bản 2.5.3:

• Thêm khả năng copy và dán trong bảng hiển thị My Computer.

• Thêm chức năng bậc một host khu vực thông qua Wake On Lan (WoL).