Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 114
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26 KB
  • Cập nhật 03/06/2013

Giới thiệu

Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là văn bản do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bạc lập để theo dõi về loại, số lượng, đơn giá, thành tiền của các mặt hàng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh...

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 09-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ..............................                                                                                                Quyển số: ...................

Ngày ...... tháng ...... năm ........)                                                                                                              Số: ......................

STT

Tên, loại, quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

         
 

Cộng

         

Ngày ... tháng ... năm ....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)